دسته‌ها
داربست قیمت داربست

قیمت داربست فلزی سال 99

۱-اجاره یکماه داربست های زیر از یکصد مترمربع و یا کمتر از یکماه مقطوع12.000.000 ریال است.

۲-اجاره یکماه داربست های زیر ۲۰۰ مترمربع و با کمتر از یکماه مقطوع 24.000.000ریال و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع بر اساس هر مترمربع 100.000 ریال میباشد.

۳-اجاره یکماه کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ مترمکعب 20.000.000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 70.000.000ریال میباشد.

۴-اجاره یکماه داربست مسقف تا ۲۰۰مترمکعب 20.000.000ریال و مازاد برآن هر مترمکعب 75.000 ریال میباشد.

۵-اجاره یکماه چالک آسانسور به ابعاد ۱*۱ تا ارتفاع ۱۵ متر یا ۵ طبقه مقطوع 12.000.000 ریال و مازاد بر ۵ طبقه یا ۱۵ متر ارتفاع برای هر متر

800.000ٍريال اضافه میشود.

(ابعاد بیشتر از ۱*۱ تا ۲*۲ به میزان ۲۰% به قیمت بند ۵ اضافه میشود.)

۶-اجاره یکماه یک عدد چهارپایه ثابت ۲*۲ یا ۳*۳ مقطوع 10.000.000 ریال میباشد.

۷-اجاره یکماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک ۲*۲ یا ۳*۳ تا ارتفاع ۶ متر مقطوع12.000.000 ریال میباشد.

۸- اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول ۶ متر مقطوع 15.000.000 ریال و مازاد برآن هر متر طول 800.000ریال میباشد.

۹- اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یکماه مقطوع 8.000.000 ریال میباشد.

۱۰- اجاره یکماه زیربتن سنگین تا ۱۰۰مترمکعب 35.000.000ريال و مازاد برآن هر مترمکعب 300.000 ريال میباشد.

۱۱- اجاره یکماه داربست دیواره تا 3 متر ارتفاع(حفاظتی یا نرده یا جدا کننده) تا 24 متر طول 12.000.000 و مازاد بر آن متری 40 هزار تومان میباشد.

۱۲- محاسبه متراژ داربست بغل کارها(با مهای مجاور) از کف زمین انجام میشود.

۱۳- قوانین کمکی موارد فوق:

۱-۱۳- صرفا جهت شهر تهران می باشند تا ۲۰ کیلومتر(خارج از شهر تهران ۲۰% به قیمت های فوق اضافه میگردد.)

۲-۱۳- برای ماه های بعد طبق ماه اول محاسبه میگردد.

۳-۱۳- برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت میگردد(طبق تعرفه) و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن درهر ضلع طبق تعرفه اعمال میگردد.

۱۴- کمترین مدت اجاره داربست یک ماه میباشد.

۱۵- مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما میباشد.

۱۶- نحوه محاسبه کفراژ ساده طول* عرض* ارتفاع میباشد.

۱۷- نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف طول* عرض* حداکثر ارتفاع میباشد.

۱۸- فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد. چنانچه به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد در نحوه محاسبه، هر پایه ۳ متر محاسبه میگردد.

۱۹- نحوه محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب می گردد بصورت طول کار* عرض* حداقل ارتفاع ۶ متر بر منبای ریالی بند۲ محاسبه میگردد.

و بالاتر از ۵ طبقه(۱۵ متر) ۲۰% بعنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه میگردد.

۲۰-نصب داربست بصورت دو دستگیره (هندریل و میدریل) به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه میگردد.